รูปแบบการสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

Main Article Content

พระมหาสมชัย ปนฺนภาโร (สุกสัก)

Abstract

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาอนุสาสนีปาฏิหาริย์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒) การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน และ ๓) แนวทางการสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

             ผลการศึกษาพบว่า การสอนแบอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นคำสอนเป็นจริงในพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นจริง นำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากที่สุดในปาฏิหาริย์ ๓ ทั้งนี้ เมื่อบุคคลได้เรียนรู้คำสอนจากอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วจะเกิดปัญญานำไปสู่การปฏิบัติธรรม ทำให้เกิดความสุขทั้งแก่ผู้ปฏิบัติและสังคมได้มาก รวมทั้งทำให้พระพุทธศาสนาเจริญยั่งยืนยิ่งกว่าปาฏิหาริย์อื่นใด

          การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน สำนักปฏิบัติธรรม วัดโพธิ์โนนทันสอนเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ให้เพลิดเพลินในธรรมตามหลักไตรสิกขา โดยสอนจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น ทานศีล ภาวนา ผู้ฟังตามมีจิตใจที่สงบเยือกเย็น เข้าใจครอบครัวและสังคมมากขึ้น นำครอบครัวและญาติมิตรปฏิบัติธรรม ชีวิตพบแต่สันติสุข สำนักปฏิบัติธรรมศูนย์เวฬุวัน การสอนธรรมใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบ โดยนำเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับหลักธรรมไปฉายประกอบคำบรรยาย ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า แจ่มแจ้ง ซาบซึ้ง แกล้วกล้า ร่าเริง เน้นการฝึกเจริญสมถะวิปัสสนา มีการสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ ทำให้ผู้ปฏิบัติ ครอบครัว และสังคมเป็นสุข สำนักปฏิบัติธรรมวัดน้ำวิ่ง สอนโดยใช้วิธีปฏิบัติธรรมในรูปแบบการเจริญภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร เมื่อชาวพุทธเกิดความทุกข์ทางใจก็จะเข้ามาปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่กำหนดตามเวลาที่สะดวก เช่นวันพระ วันหยุดราชการ โดยทางวัดมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี กลุ่มผู้เข้ามาปฏิบัติจะเกิดความรู้ในหลักธรรมนำไปปฏิบัติ ทำให้การดำเนินชีวิตถูกต้องตามหลักธรรม ผลคืออยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

          แนวทางการสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของสำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์โนนทัน คือยึดองค์แห่งพระธรรมกถึก ๕ ใช้คำและภาษาง่ายๆ เช่นคำสุภาษิต คำผญาสอนใจ ใช้สื่อทางสถานีวิทยุ การแสดงธรรมทุกวันพระ วันสำคัญต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ซีดีรอม ภาพปริศนาธรรม  มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี สำนักปฏิบัติธรรมศูนย์เวฬุวัน เน้นการสอนโดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยายธรรม ผู้สอนหรือวิทยากรผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาอย่างดี ทางศูนย์ได้จัดปฏิบัติธรรมตลอดปี มีชาวพุทธทุกระดับเข้าร่วมปฏิบัติตามระยะเวลาโอกาสของแต่ละคน ทางศูนย์มีการอำนวยความสะดวกทั้งอาหารและที่พักจึงมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจำนวนมาก

          สำนักปฏิบัติธรรมวัดน้ำวิ่ง เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแนวมหาสติปัฏฐาน เน้นให้ผู้เข้ามาปฏิบัติใน วันสำคัญต่างๆ ตลอดปี โดยการเน้นหลักธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องบุญบาป กฎแห่งกรรม ศีล ๕ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ผู้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วเกิดความซาบซึ้งจนนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)