นโยบายของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ปิยาภรณ์ ลิมโพธิ์ทอง

Abstract


การศึกษานโยบายของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าทฤษฏีการปฏิบัตินโยบายสาธารณะ สามารถนำมาใช้ในการอธิบายสภาพการณ์ของการปฏิบัตินโยบายได้ค่อนข้างดี โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑) การประชาสัมพันธ์ ๒) แรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๓) สมรรถนะ ของหน่วยงานปฏิบัติ ๔) การควบคุม การกระตุ้น การส่งเสริม และการประเมินผล ๕) การมอบหมายภารกิจ และการมอบหมายงาน และ ๖) ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

Keywords


นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร, นโยบายสาธารณะ

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com