นโยบายของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Main Article Content

ปิยาภรณ์ ลิมโพธิ์ทอง

Abstract

การศึกษานโยบายของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าทฤษฏีการปฏิบัตินโยบายสาธารณะ สามารถนำมาใช้ในการอธิบายสภาพการณ์ของการปฏิบัตินโยบายได้ค่อนข้างดี โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑) การประชาสัมพันธ์ ๒) แรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ๓) สมรรถนะ ของหน่วยงานปฏิบัติ ๔) การควบคุม การกระตุ้น การส่งเสริม และการประเมินผล ๕) การมอบหมายภารกิจ และการมอบหมายงาน และ ๖) ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)