นโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดกของไทย : ความเท่าเทียมทางสังคม

พระพลากร สุมงฺคโล (อนุพันธ์)

Abstract


       กฎหมายมรดกเป็นเรื่องของบุคคลซึ่งตายแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตาย ย่อมตกทอดแก่ทายาททันทีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกตามที่กฎหมายบัญญัติ เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” และสิทธิรับมรดกของทายาทโดยธรรม เรียกว่า “สิทธิโดยธรรม” ทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกตามที่กำหนดไว้ในพินัยกรรม เรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม” และสิทธิรับมรดกของผู้รับพินัยกรรม เรียกว่า “สิทธิตามพินัยกรรม” วัตถุประสงค์หลักในการเรียกเก็บภาษีมรดก คือ ๑) นโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดก เป็นวิธีการติดตามการจัดเก็บภาษีที่รั่วไหล  ๒) นโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดก เป็นมาตรการในการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมผลกระทบด้านดีของนโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดกเป็นแนวคิดเพื่อช่วยขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนในสังคมและทำให้เกิดประโยชน์แก่คนยากจนผู้ด้วยโอกาส เป็นเครื่องมือให้รัฐบาลนำรายได้มาพัฒนาประเทศผลกระทบด้านลบของนโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดกส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอภิมหาเศรษฐีจะใช้วิธีในการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก คือ การย้ายเงินลงทุนออกไปต่างประเทศ และเปิดบัญชีอยู่ต่างประเทศ


Keywords


ภาษีมรดก, ความเท่าเทียม

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com