ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมไทย ภายใต้กระบวนทัศน์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

พระปลัดเกษฎา มหาปญฺโญ (ผาทอง)

Abstract


        กระแสประชาธิปไตยกระจายไปทุกแห่งหนในโลก จนทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แต่สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้น ประชาธิปไตยของไทยไม่ได้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งหลักการที่เป็นสากล มักจะพบกับความเป็นเผด็จการเสียเป็นส่วนใหญ่กระบวนการภาคประชาสังคมที่แสดงออกไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้โดยแท้จริง ทั้งนี้ในการที่จะสร้างกระบวนทัศน์พัฒนาประชาธิปไตยและภาคประชาสังคมให้เป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่มีอุดมการณ์ไปทางเดียวกัน ที่ว่า “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” เข้าสู่อุดมปัญญาประชาธิปไตยจำเป็นต้องบูรณาการหลักธรรมทางพุทธศาสนาหลอมรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างอธิปไตยเชิงพุทธกับประชาธิปไตย การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับหลักการประชาธิปไตย การบริหารจริยธรรมผู้ปกครองเชิงพุทธ การจัดการตนเองด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน การวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเชิงพุทธการขับเคลื่อนกระบวนการภาคประชาสังคมตามหลักสาราณียธรรม


Keywords


การพัฒนาประชาธิปไตย, การบวนการประชาสังคม, กระบวนทัศน์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com