นโยบายสาธารณะ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

พระธรรมนูญ เพชรเลิศ

Abstract


        บทความนี้ได้ศึกษาถึงความเป็นมาของนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ข้อดีข้อเสีย แนวทางการแก้ปัญหาของนักวิชาการ และได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องของงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ๒) การแก้ปัญหาจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอโดยการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ และ ๓) การแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพเอง และสามารถดูแลตัวเองได้


Keywords


นโยบายสาธารณะ, หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com