นโยบายสาธารณะ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

Main Article Content

พระธรรมนูญ เพชรเลิศ

Abstract

        บทความนี้ได้ศึกษาถึงความเป็นมาของนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า ข้อดีข้อเสีย แนวทางการแก้ปัญหาของนักวิชาการ และได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องของงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ๒) การแก้ปัญหาจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอโดยการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ และ ๓) การแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพเอง และสามารถดูแลตัวเองได้

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)