วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม : วิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สาม

ดร.นาคพล เกินชัย

Abstract


        บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีวิทยาการแบบผสม หรือเรียกว่าวิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สาม โดยที่การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อเท็จจริงที่มีระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมเป็นวิธีวิทยาการวิจัยแบบหนึ่งในสามที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ว่าด้วยการผสมผสานวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างลงตัวและถูกต้อง ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อถือได้สามารถตอบโจทย์วิจัยที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน โดยยึดสถานการณ์และหลักยืดหยุ่นในการผสมผสานทั้งในระดับเทคนิคและระดับยุทธวิธีระหว่างแนวการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

        เหตุผลหลักของวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม เป็นการนำข้อดีของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณกับวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานวิธีวิทยาการวิจัย เพื่อแก้จุดอ่อนของการวิจัยแต่ละวิธีด้วยการเสริมจุดแข็งทั้งในระดับข้อมูลและระดับกลยุทธ์ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับว่าเป็นชุดวิธีวิทยาการวิจัยแบบหนึ่งในสามและอาจเปรียบวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมคือวิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สาม


Keywords


วิธีวิทยาแบบผสม, การวิจัยเชิงปริมาณ, การวิจัยเชิงคุณภาพ, วิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สาม

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com