บทวิจารณ์หนังสือ : คู่มือมนุษย์

โยธิน ปัดชาสี

Abstract


คูมือมนุษย หมายถึง หนังสือที่เกิดขึ้นจากคำบรรยายของทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งเกิดจากคำบรรยายนในการอบรมผูที่จะเป็นผูพิพากษา ซึ่งไดรับโปรดเกลาเป็นตุลาการ เพื่อนำหลักธรรมสำหรับการปฏิบัติตนตามหนาที่หรือผดุงรักษาคุณธรรมเอาไว และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษยตามหลักทางพระพุทธศาสนา ทานพุทธทาสไมไดวางรูปแบบการประพันธคูมือมนุษยเอาไวว่า เป็นรอยแกวหรือ รอยกรอง เพียงแตเป็นการถอดคำบรรยายอบรมคุณธรรมคณะผูพิพากษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ แต่ก็จัดเป็นวรรณกรรมที่มีหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตของมนุษยโดยตรง เพื่อให้เข้าใจกระบวนการศึกษาและพัฒนาใหมีความเขาใจชีวิตและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากคนไปสูความเป็นมนุษยที่สมบูรณ สามารถอยูเหนืออํานาจการครอบงำจากกิเลส ตัณหา อุปาทานไดดวยการมีคุณธรรมคุมครองรักษาจิตใจแบบตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อการอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข


Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com