แนวทางการนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในประเพณีที่เกี่ยวกับการเกิด ของชาวพุทธอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

พระครูสีลคุณารักษ์ (สาคร ศรีสุข)

Abstract


บทคัดย่อ

 พระพุทธศาสนาเถรวาทได้กล่าวถึง การเกิดว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของการได้ชีวิตโดยมีหลักธรรมที่สนับสนุนการเกิดคือ กรรมและสังสารวัฏ เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาซึ่งอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นชุมชนเก่าแก่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน ที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมมีจุดมุ่งหมายจัดประเพณีขึ้นเพื่อเป็นมงคล และการให้กำลังใจให้กับมารดาผู้ตั้งครรภ์และคลอดเด็กออกมา ทั้งนี้เพราะถือว่า มารดาและเด็กมีความผูกพันกันและเป็นผู้ที่สังคมควรต้องให้ความสำคัญและความสำนึกในชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญและควรตระหนักถึงการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคงและแข็งแรงสืบไป

Abstract

Theravada Buddhism says that birth is a process of being alive. There are principles that support the birth. Karma and transmigration Involves religious rites. The Ban Phue district. Udon Thani Province An ancient community The Tai Puan ethnic group. With identity and culture The purpose is to celebrate the sacred. And encouragement to pregnant mothers and childbirth. This is because mothers and children are committed to each other and should be given priority by the society. And ethnic consciousness Local history This is important and should be aware of keeping local culture stable and strong.


Keywords


Buddhadhamma; Application on Birth Tradition

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com