การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี

วิภาพรรณ อุปนิสากร

Abstract


บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี เพื่อนำแนวทางการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เขตตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน ๔๐ คน แล้วสรุปตามข้อคำถามทั้ง ๕ แบบเป็นขั้นตอน โดยการใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีจังหวัดยโสธร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับเนื้อหา และกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทั้ง ๔๐ คน ใช้เป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร คือการพัฒนาด้านความรู้ทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี ด้านประชาธิปไตย ด้านเจคติและ ด้านพฤติกรรม ให้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความรู้แบบประชาธิปไตย เจคติและพฤติกรรมทางการเมือง เนื่องจากสตรียังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรจึงไม่กล้าแสดงบทบาทที่ตัวเองมีอยู่ ผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อพัฒนาบทบาททั้งสามด้านอย่างสม่ำเสมอแล้วจะทำให้สตรีมีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้นไป


Keywords


การพัฒนา, บทบาททางการเมือง, สตรี

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com