รูปแบบการบริหารงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น

พระนนทนากร เชื้อคำฮด

Abstract


บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น         ๒) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ๓) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒๖ รูป/คน ครูที่ปรึกษา จำนวน ๒๑๗ รูป/คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๔๓ รูป/คน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ รูป/คน ครูที่ปรึกษา ๓ รูป/คน รวม ๑๘ รูป/คน ในโรงเรียนที่มีรูปแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ๒)โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ๓) โรงเรียนประภัสสรวิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง ๐.๘๕-๑.๐๐ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

           ผลการวิจัยพบว่า

        ๑. สภาพการบริหารงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อธิสีลสิกขา คือ ศีล เน้นกายกรรม และวจีกรรม รองลงมาคือ อธิปัญญาสิกขา คือ ปัญญาการเรียนรู้ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาด้วยสุ จิ ปุ ลิ และอธิจิตตสิกขาคือ สมาธิ เน้นมโนกรรม ตามลำดับ

       ๒. รูปแบบการบริหารงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เรียงลำดับตามความต้องการจำเป็น ปรากฏดังนี้

๒.๑ อธิจิตตสิกขา ได้แก่สมาธิ เน้นสมาธิ มโนกรรม ๑) ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา ๒) ด้านการส่งต่อ ๓) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการอบรมพัฒนาจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ (จิตมีสมรรถภาพ/สุขภาพ/คุณภาพ)

           ๒.๒ อธิปัญญาสิกขา ได้แก่ ปัญญา การเรียนรู้ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาด้วยสุ จิ ปุ ลิ ๑) ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา ๒) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ๓) ด้านการส่งต่อโดยการฝึกปฏิบัติให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล (การเรียนรู้ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาด้วยสุ จิ ปุ ลิ)

           ๒.๓ อธิสีลสิกขา ได้แก่ ศีล เน้นกายกรรม และวจีกรรม ๑) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ๒) ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยการอบรมให้ปฏิบัติถูกต้องดีงามอยู่ในหลักอินทรียสังวร (กาย วาจา) 


Keywords


รูปแบบการบริหารงาน, เสริมสร้างวินัยนักเรียน, โรงเรียนพระปริยัติธรรม

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com