การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

พิกุล มีมานะ, ผศ.(พิเศษ) ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์, สนุก สิงห์มาตร

Abstract


บทคัดย่อ

      การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดทั้งสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ซึ่งปัจจุบันการศึกษาของไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินการด้านการศึกษาได้พัฒนาก้าวหน้าและขยายตัวไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันทั้งในด้านคุณภาพและในด้านปริมาณ การเรียนการสอนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มสมรรถภาพ ตลอดทั้งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดค้น สร้างและสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพซึ่งสามารถบรรลุผลสำเร็จตามอัตภาพ อันเป็นผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรทางการศึกษาดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยทุกระดับให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งแนวคิดได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูป กล่าวคือ กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและคำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะบุคคลโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การจัดให้มีจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมงเรียนหรือรายวิชาในภาคปฏิบัติ การจัดให้มีจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมงเรียนหรือรายวิชาในภาคสนาม การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเนื้อหาหรือรายวิชาที่เปิดสอน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสมุดต่อวัน และข้อ ๗ เร่งพัฒนาบุคลากรด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อผสม สื่อการสอนทางไกล ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน


Keywords


การจัดการเรียนรู้, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com