บทวิเคราะห์ศักยภาพทางการบริหารและแนวทางการพัฒนาเชิงระบบ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

พระธนาธร ธีรปัญฺโญ

Abstract


บทคัดย่อ

       โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหนึ่งโรงเรียนที่มีการนำการบริหารงานเชิงระบบหรือการบริหารงานตามทฤษฎีเชิงระบบมาใช้ในการบริหารจัดการ เป็นการบริหารจัดการยุคใหม่ที่มีการพิจารณาถึงองค์ประกอบในส่วนต่างๆ ทั้งระบบใหญ่และระบบย่อยว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด และให้ความสำคัญในการนำสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอื่นๆ รอบองค์การมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการด้วย เพื่อให้กระบวนการบริหารนำไปสู่การปฏิบัติจริง ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ระบบของทฤษฎีไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยนำเข้า (In put) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Out come) มีการนำเทคนิคหรือวิธีการต่างๆ มาเสริมให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ขจัดปัญหาและอุปสรรคให้น้อยลง มุ่งสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายให้สูงขึ้น จากบทวิเคราะห์พบว่า จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านงานทั่วไป


Keywords


การบริหารงานตามทฤษฎีเชิงระบบ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com