นโยบายสาธารณะกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

พระเศกสรรค์ อุทปา

Abstract


บทคัดย่อ

       นโยบายสาธารณะซึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พบว่า นโยบายสาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้นและผลักดันให้นโยบายนั้นๆ บรรลุเป้าหมาย ส่วนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นั้นควรดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยผลักดันมาตรการการป้องกัน การดำเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย และการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิผลตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑


Keywords


นโยบายสาธารณะ, การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com