การนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ไปปฏิบัติ

ไว ชึรัมย์

Abstract


บทคัดย่อ

          การนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ไปปฏิบัติเป็นนโยบายที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน หนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนงานเสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี นักเรียนจะได้รับการสนับสนุน รายการหนังสือเรียนอุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือ อุปกรณ์ การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้ จ่ายในเรื่องหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์ การเรียนเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่นๆ ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง


Keywords


เรียนฟรี, เรียนดี

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com