พุทธวิธีบำบัดโรคด้วยธรรมโอสถสู่การดูแลสุขภาพที่ดี

พระมหาประภาส ปริชาโน (แก้วเกตุพงษ์), พระราชปริยัติวิมล (ศรีสุระ)

Abstract


บทคัดย่อ

ทัศนะเรื่องความเจ็บป่วยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ประการหนึ่งว่า ร่างกายเป็น รังแห่งโรค การที่ร่างกายเป็นฐานหรือที่ตั้งแห่งโรค ย่อมจะเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยเป็นธรรมดา และ “อโรคฺย” การไม่มีโรค ดังพุทธภาษิตว่า “อาโรคฺยา ปรมา ลาภา” แปลว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ซึ่งปราศจากโรคทั้งทางกายและจิตใจ ดังพุทธพจน์กล่าวว่า ผู้ที่ปราศจากโรคทางกายเป็นเวลานานๆ หรือไม่มีโรคทางกายปรากฏอยู่เลยนั้นพอหาได้ แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งนี้หายาก ยกเว้นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วเท่านั้น ในบทความนี้จึงกล่าวถึงพุทธวิธีบำบัดโรคทั้งสองส่วน สุขภาพใจดี ย่อมส่งผลดี ต่อกายและวาจาดีเช่นกัน

Abstract

Perceived illness the Buddha described one as the body is a nest of disease, the body as a base. Or location of disease it would be ill a more or less common, and “Arogaya” and there is no disease that proverbs. “Arogaya parama Laba” means that the disease is no good fortune that zoos mosques and other words mean. Situation without mental disorder alone. The Buddha said that those without physical disease for a long time. Or no physical presence is not enough, however, for people without heart disease. Even if only for a while, but this is rare saint who put passion only. In this article, I discussed how Buddhist therapist both. It will focus on diseases of the mind because the mind is as important as a healthy body is a slave indeed benign impact on physical and verbal.


Keywords


Buddhist Cure Method; Dhamma Treatment Take care of; Healthy

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com