นโยบายรัฐบาล : การรักษาศีล ๕

พระอธิการมงกุฎ สนฺตจิตฺโต (ขันชาลี)

Abstract


บทคัดย่อ

นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และตอบสนองความต้องการของประชาชน ในขณะที่สังคมโลกพัฒนาไปเรื่อยๆ สังคมไทยยังต้องเผชิญกับกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน ทุกวิกฤติล้วนโยงใยถึงกันเป็นลูกโซ่ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญว่าปัญหาทุกย่างจะหมดไปหากคนมีคุณธรรมและจริยธรรม การที่สังคมไทยจะกลับมามีคุณธรรมและจริยธรรมนั้นจะต้องเริ่มจากตัวบุคคลก่อน ด้วยการรักษาศีล ๕ เพราะเป็นคุณธรรมพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติตนเบื้องต้น ช่วยควบคุมกาย วาจาและใจของมนุษย์ให้เรียบร้อย ให้คนเคารพกฎกติกาของสังคมและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

Abstract

Public policy is the government sets out to address social problems, and meet the needs of the people. As the world’s society evolves. Thai society is also facing many crises. Every crisis is linked to each other. And support each other the government recognizes importance that all problems will be eliminated if people are virtuous and ethical. The thai society will return to morality and ethics, it must start with the person first, by keeping the 5 precepts because it is a basic virtue in the conduct of the first. And help to control human speech, mind let people respect the rules of society and not violate the rights of others. To keep human beings together in a peaceful society.


Keywords


Government Policy; The Five Precepts

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com