การนำหลักพุทธปรัชญาเรื่องอริยสัจ ๔ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษาของครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

Main Article Content

สุภาพร วงศ์ชาลี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการนำหลักพุทธปรัชญา เรื่อง อริยสัจ ๔ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ๒) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ตามหลักพุทธปรัชญาอริยสัจของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการนำหลักอริยสัจ ๔ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๕๖ โรงเรียน จำนวน ๓๕๗ คน โดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑-๓ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ตามหลักพุทธปรัชญาอริยสัจ ๔ ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕ และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล แนวคิด ค่านิยม วิธีการคิด หาเหตุผล วิธีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ในขบวนการเรียนรู้ผู้เรียนจะค่อยๆ สะสมความรู้และทักษะความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract
The objectives of this research are 1) to study the application of the Buddhist
Philosophy’s four noble truths (Ariyasacca) used for the social studies subject teacher’s
learning management in Sisaket primary education service area office 3. 2) to examine
the Matthayomsuksa of 3 students’ satisfaction toward the teachers’ learning activities
in Social Studies subject by applying the four noble truths in Sisaket primary education
service area office 3 and 3) to study the problems and suggestions by applying the four
noble truths to use for the Social Studies teachers’ learning management in Sisaket
primary education service office 3. The sample used in this research consists 357
Matthayomsuksa 1) Matthayomsuksa 3 students, in the second semester in 2013
academic year, from 56 schools which belong to Sisaket primary education service area
office 3. Furthermore, the table of Krejcie and Morgan and random sampling are also
used as the tool to analyze the data for this study.
A result of this research was found that: Matthayomsuksa 3 students satisfied
to the teachers’ learning activities by means of applying the four noble truths in Social
Studies subject in Sisaket primary education service area office 3. The overalls have a
great in level and the mean is 4.35 in percentage. The learning activities in Social Studies
subjects via the four noble truths further support the learners to acquire the data,
concept, reasoning, and self-opinion of learners in learning process. The learners
gradually develop the knowledge and skills in self-learning acquisition effectively.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)