เจตนาดี กับหน้าที่ในชูชกกัณฑ์ ตามทัศนะของอิมมานูเอล ค้านท์

วันดี ปะวะเส และคณะ

Abstract


บทคัดย่อ

หน้าที่ของบุคคลในพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชกพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๘ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๒ ในมุมมองแนวคิดเรื่องกฎศีลธรรม (เจตนาดี) ของอิมมานูเอล ค้านท์ ผู้เขียนได้ทำการแบ่งหน้าที่ของบุคคลออก เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ ๔ หน้าที่ ดังนี้ ๑) หน้าที่มารดาบิดาของนางอมิตตตา๒) หน้าที่ของนางอมิตตตา ๓) หน้าที่ของพราหมณ์ชูชก และ ๔) หน้าที่ของนายพรานเจตบุตร เมื่อวิเคราะห์การกระท????ำหน้าที่ทั้ง ๔ ตามแนวคิดเรื่องกฎศีลธรรมของค้านท์ (เจตนาดี)แล้วสรุปได้ ๓ ประเด็น ดังนี้๑) กระทำหน้าที่ตามกฎศีลธรรมของค้านท์มี ๒ คน คือ นางอมิตตตาและนายพรานเจตบุตร ๒) กระทำหน้าที่ผิดหลักศีลธรรมของค้านคือ ชูชก และ ๓) กระทำหน้าที่ทั้งตามกฎศีลธรรมและผิดกฎศีลธรรมของค้านท์ คือ มารดาบิดาของนางอมิตตตา

Abstract

The duties of each character in Vessantara Jataka are mentioned in Vessantara Jataka, Jujaka Kandha, the Pāli Tripiṭaka Volume 28, Khuddaka-Nikāya Part II. Based on Kant’s perspective on the concepts of the moral principle (goodwill), the author has divided the individual duties into four groups in analysis: 1) parental duties of Amitatā;  2) duties of Amitatā; 3) Jujaka Brahman’s duties; 4) Jettaputta hunter’s duties. After analyzing these four duties’ performance according to Kant’s concepts of the moral principle, it can be concluded into 3 viewpoints: 1) the duties’ performances of Amitatā and Jettaputta hunter comply with Kant’s concept on goodwill; 2) Jujaka Brahman’s duty performance do not comply with that of Kant; 3) parental duties of Amitatā can be analyzed to comply and not comply with that of Kant.


Keywords


Goodwill; Duties in Jujaka Khandha; Emmanuel Kant

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com