การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด

พระราชปริยัติวิมล ศรีสุระ, ประภาส ปริชาโน, พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร

Abstract


บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังยึดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และจารีตขนบธรรมเนียมปฏิบัติในสายวิปัสสนาธุระ ที่โดดเด่นที่สุดก็คือการน????ำประชาชนปฏิบัติธรรมสู่แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ประโยชน์ตรงนี้เกิดมีได้เพราะการบริหารกิจการในองค์กรของคณะสงฆ์ที่มีแบบแผนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเอง

 Abstract

This article purpose To study the Sangha administration Dhammayut Roi-Et. Considering it was found that the clergy Dhammayut in Roi-Et. He stressed the Sangha administration under strict discipline. The act also confiscated ecclesiastical traditions and customs practiced in business insight. The most notable was the introduction of the practice to the way of life pretty good. This is an advantage because the management organization of the clergy with a pattern from past to present itself.


Keywords


Administration; Dhammayut Monastic Order’s Affairs; Roi-Et Province

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com