ความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย ของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดขอนแก่น

จักรกฤษณ์ นุบาล

Abstract


บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ เจ้าหน้าที่พลศึกษาที่ปฏิบัติงานประจำอำเภอ ทั้งหมด ๒๖ อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๖ คน

ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่พลศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอยู่ในระดับดี ด้านเจตคติ โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การออกกำลังกายควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับเพศและวัย ด้านพฤติกรรมการออกกำลัง กลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือการเลือกกิจกรรมออกกำลังกายที่ง่าย ถนัด ชอบ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน และด้านสมรรถภาพทางกาย ส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีเจ้าหน้าที่พลศึกษาบางคน ที่พฤติกรรมการออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากการมีอายุที่มากขึ้น ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากเกินไป จึงส่งผลให้มีสมรรถภาพทางกายที่ไม่แข็งแรง สมบูรณ์

Abstract

This research aims to study the knowledge, attitude, exercise behavior, and physical fitness of Physical education officer in Khon Kaen province Twenty-six officers to participate in this study.
The results showed that: most of the physical education staff have the knowledge about fitness at a good level. The attitude of exercise, they have a highest level and the highest item is to choose the appropriate exercise that to such as jogging and cycling from 26 districts in Khon kaen province were the physical fitness and physical well-being, they have ai a good level. However, not all have staff have shown a good exercise behavior, since they are too busy from round line work as well as no time to exercise. These reasons may cause unhealthy in those poor exercise stuff.


Keywords


Knowledge; Attitude; Exercise Behavior and Physical Fitness

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7 (ต่อ 114)
โทรสาร 0-4328-3399
โทรศัพท์ 085-7521693
e-mail : dhammathas@hotmail.com
http://www.journal-dhammathas.com