วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
  3. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธ บูรณาการ

การพิจารณาคัดเลือกบทความ

      บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) ๒ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)

กำหนดการเผยแพร่วารสาร   ปีละ ๓ ฉบับ

        ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน
        ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม
        ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 17, No 1 (2017): มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การติดตามและการประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา pdf
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, บุษกร วัฒนบุตร, ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, รุจ กสิวุฒิ 1-15
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยกขยะครัวเรือนและขยะชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น pdf
ดร.อำนวย สังข์ช่วย, ดร.ภูวนิดา คุนผลิน 17-31
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม pdf
วรพนธ์ จันทรธีระยานนท์ 33-43
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ pdf
เตือนใจ แสงไกร 45-57
กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองพอก ปีการศึกษา ๒๕๕๖ pdf
อุทัย กมลศิลป์ และคณะ 59-71
A Model Development of Causal Structural Relationship of Factors Influencing the Effectiveness of Staff Knowledge Management Khonkaen, Primary Education Service Area Office 1 pdf
Phraathikan Boonchuay Chotivongso, Dr. 73-86
การสังเคราะห์ประเพณีฮีต ๑๒ เข้ากับหลักสาราณียธรรมตามแนวปฏิบัติของชุมชน ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม pdf
พระครูศรีวุฒิเมธี อารยธมฺโม, ผศ.ดร.ประยูร แสงใส, พระสำรอง สญฺญโต 87-98
การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยโดยใช้ยุทธศาสตร์การเสริม ต่อการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์การเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ pdf
ประเทือง ทาอามาตย์ 99-109
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม pdf
ไมตรี ปริปุณฺโณ (บุญสิทธิ์) 111-123
ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท คณะพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา pdf
ดร.อุเทน ลาพิงค์ และคณะ 125-134
การนำหลักพุทธปรัชญาเรื่องอริยสัจ ๔ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษาของครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ pdf
สุภาพร วงศ์ชาลี 135-146
การศึกษาวิเคราะห์อานิสงส์การบูชาในพุทธปรัชญาเถรวาท pdf
อดิศักดิ์ ละครเขต 147-156

บทความวิชาการ (Academic Article)

นโยบายรัฐบาล : การรักษาศีล ๕ pdf
พระอธิการมงกุฎ สนฺตจิตฺโต (ขันชาลี) 157-168
ศีล ๕ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ pdf
พระมหาสากล สุภรเมธี (เดินชาบัน), พระมหาวันดี กนฺตวีโร (ปะวะเส) 169-178
พุทธวิธีบำบัดโรคด้วยธรรมโอสถสู่การดูแลสุขภาพที่ดี pdf
พระมหาประภาส ปริชาโน (แก้วเกตุพงษ์), พระราชปริยัติวิมล (ศรีสุระ) 179-192
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น pdf
บุษราภรณ์ พวงปัญญา 193-203
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมกับการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค เชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษาไลน์ pdf
วรวิชชา ทองชาวนา 205-219
พุทธธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา pdf
สำอางค์ จันทนนตรี 221-233
หลักพุทธธรรมสำหรับครู pdf
เอมอร จันทนนตรี 235-245

ปกิณกะ (Miscellany)

ยูโทเปีย pdf
พระวันดี ปะวะเส, พระครูสุตธรรมาภรณ์ ., ผศ.ดร.จรัส ลีกา 247-254