วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
  3. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธบูรณาการ

การพิจารณาคัดเลือกบทความ

      บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) ๒ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)

กำหนดการเผยแพร่วารสาร   ปีละ ๓ ฉบับ

        ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน
        ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม
        ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม

Vol 17 No 2 (2017): พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

Published: 2017-09-20

บรรณาธิการแถลง

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

สารบัญ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

Democracy on Buddhistic Approach

Panya Klaydesh, Sukit Chaimusik, Pachabodee Yaemsoonthorn

137-150

แนวทางการจัดการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานบนฐานคติสมรรถนะ

พระเชิดพงษ์ ยตินฺธโร, พระพลากร สุมงฺคโล (อนุพันธ์)

151-162

การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด

พระราชปริยัติวิมล ศรีสุระ, ประภาส ปริชาโน, พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร

187-198

View All Issues

Indexed in tci