วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (Dhammathas Journal)

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
  3. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธบูรณาการ

การพิจารณาคัดเลือกบทความ

      บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) ๒ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)

กำหนดการเผยแพร่วารสาร   ปีละ ๓ ฉบับ

        ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน
        ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม
        ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 17, No 2 (2017): พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง pdf
กิติรัชน์ บุญเกาะ 1-14
รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน ของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน pdf
จิรายุ ทรัพย์สิน และคณะ 15-28
รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
จรัส ลีกา 29-36
การประเมินการตัดสินฟุตบอลของกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย ประจำปี ๒๐๑๕ pdf
กฤษดา ชาญวิจิตร 37-48
การพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก:ศึกษาชุมชนหมู่บ้านหนองบัวเหลือง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ pdf
ศุภวิชญ์ โรมแพน, สมบัติ เสริฐผล, ชูเกียรติ ผลาผล 49-60
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ pdf
พระครูธรรมธราจารย์ พระครูธรรมธราจารย์ 61-74
ความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย ของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดขอนแก่น pdf
จักรกฤษณ์ นุบาล 75-86
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม pdf
พระครูสุธรรมจารี สุภโร (เดชวงษา) 87-98
พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและคติธรรมที่ีมีต่อวิถีชีวิตคนอีสาน pdf
พระมหาปพน กตสาโร 99-114
การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาวัดการจัดการสาธารณูปการในจังหวัดพะเยา pdf
ใจ บุญชัยมิ่ง 115-126
แนวทางการนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในประเพณีที่เกี่ยวกับการเกิด ของชาวพุทธอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี pdf
พระครูสีลคุณารักษ์ (สาคร ศรีสุข) 127-136

บทความวิชาการ (Academic Article)

Buddhism and Democracy pdf
Panya Klaydesh, Sukit Chaimusik, Pachabodee Yaemsoonthorn 137-150
แนวทางการจัดการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานบนฐานคติสมรรถนะ pdf
พระเชิดพงษ์ ยตินฺธโร, พระพลากร สุมงฺคโล (อนุพันธ์) 151-162
เจตนาดี กับหน้าที่ในชูชกกัณฑ์ ตามทัศนะของอิมมานูเอล ค้านท์ pdf
วันดี ปะวะเส และคณะ 163-172
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ :ทิศทางการกำหนดกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย pdf
สมพงษ์ เกษานุช และคณะ 173-186
การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด pdf
พระราชปริยัติวิมล ศรีสุระ, ประภาส ปริชาโน, พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร 187-198
อปจายนมัยเป็นบ่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม pdf
พระอธิการแสงทอง ฐานิโย (วารี) 199-214
การประยุกต์ใช้สัมมาทิฏฐิเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย pdf
ธนกร ชูสุขเสริม 215-228
โอวาทปาฏิโมกข์: นโยบายการปกครองเชิงธรรมาธิปไตย pdf
พระครู สุตธรรมภาณี 229-240
การศึกษาวิเคราะห์มิติเมตตาธรรมในพระไตรปิฎก pdf
เอกบุญญาวรรณ พลอยพรรณณา 241-256
การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ไขปัญหาชีวิต pdf
พระครู สารกิจประยุต 257-268

ปกิณกะ (Miscellany)

บทวิจารณ์หนังสือ : คู่มือมนุษย์ pdf
โยธิน ปัดชาสี 269-282