Vol 15, No 2 (2015)

กรกฎาคม - ตุลาคม 2558

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
วิทยา ทองดี 1-8
การใช้พุทธธรรมเพื่อบำบัดโรคเบาหวานของพระสงฆ์ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย pdf
พระครูวิสุทธิสัจจาภรณ์ (สมชาย วงศ์ละคร) 9-17
บทบาทของผู้บริหารในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น pdf
ธนเศรษฐ์ ชมก้อน 19-25
วิเคราะห์การใช้หลักอินทรียภาวนาสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพ pdf
พระมหาประทีป สญญโม (พรมสิทธิ์) 27-36
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด แบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบผู้ป่วยนอก (Matrix program): กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา pdf
สุดปรานี ศรีโกมุท 37-44
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
อรอนงค์ ชมก้อน 45-50
การบริหารกิจกรรมลูกเสือตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอชุมแพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ pdf
ชัยยงค์ อรรคพงษ์ 51-59
การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตามความคิดเห็น ของผู้รับบริการในหมู่บ้านกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม pdf
จำเนียร ไพรศรี 61-67
การประยุกต์ใช้หลักกุศลกรรมบถของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด pdf
ธวัชชัย วรรณวงค์ 69-76
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเพื่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดสระบุรี pdf
เดชา บัวเทศ 77-85
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๕ pdf
ภาสกร ดอกจันทร์ 87-99
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร pdf
ภัทรธิดา พิเคราะห์แน่ 101-108

บทความวิชาการ (Academic Article)

Hodsong : A Local Wisdom of Monastery Ritual for The Monk Ranking in Isan pdf
Theerapong Meethaisong 109-115
รูปแบบภาวะผู้นำของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหารจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต pdf
นิเทศ สนั่นนารี 117-131
องค์ประกอบของการศึกษาธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการ pdf
ทัศนียา วงศ์มาศ 133-151
หลักพุทธบูรณาการเครื่องมือครองใจคนของผู้บริหารยุคใหม่ pdf
สยามพร พันธไชย 153-165