Vol 15, No 3 (2015)

พฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด pdf
จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์ 1-9
ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของบุคลากรโรงพยาบาลเลย pdf
มณี จันทิมา 11-19
พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 pdf
นุกูล ชราศรี, เกริกไกร แก้วล้วน 21-27
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
อลงกรณ์ สุขวัน 29-35
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องจิตกับกาย ในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาของเรเน เดส์การ์ตส์ pdf
พระมหาประธาน ปริชาโณ 37-46
การศึกษาจริยศาสตร์การคบคนในมงคลสูตร pdf
พระวิจิตร มหาวิริโย 47-57
การศึกษาพุทธวิธีการบำบัดรักษาโรคตามนัยคิลานสูตร pdf
พระสุขี สุมโน 59-65
ศึกษาหลักปริศนาธรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของชาวตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย pdf
พระครูพิพิธธรรมจักร รุ่งเรือง 67-76
ยุทธศาสตร์การบริหารที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ pdf
เพ็ญนภา สุขเสริม 77-84
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น pdf
คนอง โสดา 85-92
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น pdf
ผจญ อหันตะ 93-101
พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ ในจังหวัดขอนแก่น pdf
สุรพล พรมกุล 103-118
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความสำเร็จในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น pdf
พีรพัทธ์ อาศิรวัจน์ 119-128

บทความวิชาการ (Academic Article)

คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา pdf
สกาวเดือน พิมพิศาล, ทรงพล โชติกเวชกุล 129-138
สมรรถนะทางการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส pdf
พระเศกสรรค์ สนฺตจิตฺโต 139-155