Vol 14, No 1 (2014)

มีนาคม - มิถุนายน 2557

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท pdf
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, พระมหาวิเชียร ธมมวชิโร 1-8
หลักปรัชญาพุทธศาสนาเถรวาท pdf
พระประภาส ปญฺญาคโม 9-15
ศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ในปรัชญาจารวาก pdf
พระเฉลย ฐิตวํโส 17-33
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็ก และเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น pdf
จรัส ลีกา 35-43
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 31 pdf
ธนชัย มะธิปิไขย 45-57
การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ศึกษากรณีกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี pdf
จันทร์ทิมา ศรีพิทักษ์ 59-66

บทความวิชาการ (Academic Article)

อ่านไทย ฤ : ลักษณะการเปลี่ยนแปลงคำอ่านไทย pdf
จิรภัทร แก้วกู่ 67-76
จริยปรัชญาการสร้างอัตลักษณ์ของคนเกาหลีสู่การพัฒนาประเทศ pdf
จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 77-95
การบริหารศรัทธา: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก pdf
ภัทรวดี ปรินแคน, นิเทศ สนั่นนารี 97-107
ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการขับเคี่ยวพัฒนา pdf
พระเมธีวชิรภูษิต - 109-120