Vol 14, No 2 (2014)

กรกฎาคม - ตุลาคม 2557

Table of Contents

บทความวิชาการ (Academic Article)

อ่านไทย คำที่มีอักษร "ร" เป็นตัวตาม pdf
จิรภัทร แก้วกู่ 1-9
โลกทัศน์ทางปรัชญาว่าด้วยบ่อเกิดแห่งสรรพวิทยา pdf
จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 11-24
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวพุทธเพื่อความสำเร็จในการทำงาน pdf
นิเทศ สนั่นนารี, เดชา บัวเทศ 25-36
การหาเสียง กระบวนการที่มาพร้อมกับการเลือกตั้ง pdf
สุรพล พรมกุล 37-43

บทความวิจัย (Research Article)

พุทธวิธีการสื่อสารภายในองค์การกลเม็ดเชื่อมใจเพื่อประสิทธิภาพทางการบริหาร pdf
พระเมธีวชิรภูษิต - 45-55
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ตามความคิดของบุคลากร pdf
ฤทธานุพงษ์ ชาภูมี, วัชรินทร์ สุทธิศัย 57-63
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๔ จังหวัดมุกดาหาร pdf
นราทร กลางประพันธ์, ยุภาพร ยุภาศ ภักดี โพธิ์สิงห์ 65-74
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนในพื้นที่ตำบลกกตูม อ.ดงหลวง มุกดาหาร pdf
สากล ใจสู้ศึก, วัชรินทร์ สุทธิศัย, สมเกียรติ เกียรติเจริญ 75-83