Vol 14, No 3 (2014)

พฤศจิกายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558

Table of Contents

บทความวิชาการ (Academic Article)

การพยาบาลที่ดีงาม : บนฐานคิดความเป็นมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา pdf
นิภาภัทร อยู่พุ่ม 1-21
อ่านไทย รร : ลักษณะการเปลี่ยนแปลงคำอ่านในภาษาไทย pdf
จิรภัทร แก้วกู่ 23-37
ปรัชญาการศึกษากับการเรียนรู้ของมนุษย์ pdf
จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 39-53
ความยากจนกับการอพยพแรงงานไปต่างถิ่น : ประสบการณ์ตรงจากการวิจัยชุมชน pdf
ภาวดี ทะไกรราช 55-76

บทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร pdf
พระเมธีวชิรษิต - 77-91
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น pdf
ชาญชัย ฮวดศรี 93-102
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาสัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองของนิสิตพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม pdf
สุรพล พรมกุล 103-109
การประเมินปัจจัยต่อความสำเร็จและผลกระทบโครงการแสงธรรมส่องใจปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย pdf
เรียงดาว ทวะชาลี 111-119
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์ารบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร pdf
ณัฐธยาน์ โจมคำ 121-128
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของตำรวจตระเวนชายแดน หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2343 จังหวัดมุกดาหาร pdf
เพิ่ม วรจักร 129-137
การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโต pdf
พระครูปริยัติธรรมวงศ์ - 139-152
การวิเคราะห์ผลกระทบของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลระดับชุมชนอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น pdf
วรวิช โกวิทยากร 153-162
การศึกษาการสร้างบารมีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของชาวบ้านหนองแวงตอตั้ง ตำบลคึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น pdf
พระหนูกัน กตคุโณ 163-173
การศึกษาวิเคราะห์ความงามรูปแกะสลักเชิงสุนทรียะในอังกอร์วัด pdf
Phra Nam Sukhasilathera 175-184
การศึกษาศรัทธาที่มีต่อพระพุทธไสยาสน์ของชุมชนเทศบาลตำบลภูปอ ตำบลภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ pdf
พระสายัณห์ จนฺทสาโร 185-195