Vol 13, No 2 (2013)

กรกฎาคม - ตุลาคม 2556

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การนำพุทธจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต: กรณีศึกษาชุมชนบ้านกอก อ.เมือง จ.ขอนแก่น pdf
สุวิน ทองปั้น 32-44
การศึกษาเปรียบเทียบพระโพธิสัตว์ในทัศนะของพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาท pdf
ธวัลรัตน์ แดงหาญ 83-90

บทความวิชาการ (Academic Article)

สัมมนา 2 ฝั่งโขง เชื่อมสัมพันธ์คณะสงฆ์ไทย-ลาว pdf
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ 1-4
ขบวนการพระพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน pdf
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ 5-14
วัด : ฐานความรู้สู่หมอลำนำศีลธรรมสร้างชุมชน pdf
ชอบ ดีสวนโคก 15-31
ความรักในมุมมองของพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา pdf
พลเผ่า เพ็งวิภาศ 45-54
ตักบาตรข้าวเหนียวเที่ยวหลวงพระบาง pdf
บุญหนา จิมานัง 55-58
ความขัดแย้งทางสังคมกับแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงพุทธศาสนา pdf
ศิริรัตน์ คลังเย็น 59-69
วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า pdf
หวิน จำปานิน 70-75
ความสัมพันธ์ลาวกับไทย pdf
บุญหนา จิมานัง 76-82
นรกและสวรรค์กับความเชื่อของเยาวชนในปัจจุบัน pdf
พระครูปริยัติ ธรรมวงศ์ 91-105