Vol 13, No 3 (2013)

พฤศจิกายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว:ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม pdf
พระครสุวิธาน พัฒนบัณฑิต 1-6
คติความเชื่อประเพณีเกี่ยวกับผีตาโขนของชาวอำเภอด่านซ้าย จ.เลย pdf
พระทวีศักดิ์ นรินฺโท 85-96
การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าฮูปแต้มเชิงพุทธศิลป์ในสิมวัดโพธิ์ชัย ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย pdf
พระมหาพีรพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ 97-108
การศึกษาพฤติกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ของนิสิตที่ศึกษารายวิชาการใช้ภาษาไทยสำหรับครู ชั้นปีที่ 3 pdf
วิทยา ทองดี 109-118
Development of the 2013th Buddha-jayanti Packet of the Buddha's Enlightenment to Grow the English skills for Students at MCU Khonkaen campus pdf
Phramaha Samran Kammasddho 119-127
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น pdf
สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน 128-137
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ pdf
พระมหาประกาศ อาภากโร 138-148
พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง pdf
พระมหาโยธิน โยธิโก 149-159
ประเมินการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านชาวพุทธต้นแบบ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2555 pdf
เรียงดาว ทวะชาลี 160-171

บทความวิชาการ (Academic Article)

บทความพุทธศาสนาในจีน พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีน pdf
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ 7-16
ความสำคัญของกระบวนการคิดในมิติทางพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน pdf
ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์ 65-78
ทักษะการเขียน pdf
เอกฉัท จารุเมธีชน 17-27
นรกและสวรรค์กับความเชื่อของเยาวชนในปัจจุบัน pdf
พระครูปริยัติ ธรรมวงศ์ 28-44
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมท้องถิ่น pdf
ประกอบ มีโคตรกอง 45-64
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยตามแนวพุทธธรรมในโลกสังคมยุคใหม่หรือที่เรียกว่าโลกาภิวัฒน์ pdf
วรเวช ศิริประเสริฐศรี 79-84