Vol 16, No 1 (2016)

มีนาคม - มิถุนายน 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
พระธนนันท์ ฐานุตฺตโร (ชัยชาติ) 1-13
รูปแบบการสื่อสารเชิงพุทธเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดมหาสารคาม pdf
วรเวช ศิริประเสริฐศรี 14-26
การบริหารงานตามหลักธรรมคุ้มครองโลกในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
พระปลัดณรงค์ศักดิ์ วิสุทฺธิเมธี 27-40
การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย pdf
อาทิตยา จุฬาเสรีกุล 41-51
แนวทางการใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย pdf
สมเดช นามเกตุ 52-63
รูปแบบการสงเคราะห์เชิงบูรณาการของพระสงฆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย pdf
พระมหามีชัย กิจฺจสาโร (แสงคำภา) 64-81
การใช้สอยผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี pdf
พระครูอาทรวนกิจ (อนาลโย) 82-88
การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ pdf
นภชา มานิชย์สาร 89-100
รูปแบบการนำหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารของผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด pdf
พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห์) 101-113
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักไตรสิกขาเป็นฐานของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น pdf
พระมหาปริญญา วรญาโณ (ทศช่วย) 114-123
ภาวะผู้นำตามหลักภาวนา ๔ ของผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร pdf
พระอุทัย โชติปญฺโญ/โคตรแก้ว 124-135
รูปแบบการเรียนการสอน รายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู (๒๐๐ ๒๐๔) โดยใช้ การสอนแบบมีส่วนร่วมของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น pdf
ดร.ปิยะพล ทรงอาจ 136-152
การวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของปฏาจาราเถรี ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท pdf
แสวง แสนบุตร 153-162

บทความวิชาการ (Academic Article)

การบริหารการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ pdf
ถนัต จ่ากลาง, พิชิต แสนเสนา 163-179
ความเข้าใจเรื่อง “การบูรณาการ”ระหว่างพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ pdf
รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์, ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช 180-194
อาสาตำรวจบ้านจิตอาสาป้องกันภัยในถิ่นมาตุภูมิ : บทบาทใหม่ภายใต้กระบวนทัศน์โลกาภิวัตน์ pdf
ร.ต.อ.คมเดช ไชยเดือน 195-209
สิทธิพลเมืองอาเซียน : แนวคิดในการกำหนดสิทธิแรงงาน pdf
เกวลี อ่อนเรือง 210-226
การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย pdf
สมพงษ์ เกษานุช, จำนงค์ ผมไผ 227-249
แนวคิดการจัดการภูมิปัญญาวิถีครามวิถีภูไท pdf
นิ่มนวล จันทรุญ, เกวลี อ่อนเรือง 250-263
หลักสุขบัญญัติไทยสมัยใหม่กับหลักการพัฒนาตามแนวคิดไตรสิกขา pdf
ดร.สุนทรี สุริยะรังษี 264-281