Vol 16, No 2 (2016)

กรกฎาคม - ตุลาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน pdf
อดุลย์รัตน์ เกตุเวชสุริยา 1-12
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่น pdf
วิภาวี สีลากุล 13-22
การพัฒนาผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ pdf
อัศวิน หนูจ้อย 23-32
การวิเคราะห์พุทธวิธีการบริหารการศึกษาในพระพุทธศาสนาเถรวาท pdf
ผศ.ดร.สิน งามประโคน 33-44
ผลกระทบการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
สุรพงษ์ แสงเรณู 45-58
ศึกษาผลการเผยแผ่โครงการธรรมะสัญจรของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น pdf
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผศ.ดร. 59-66
แนวทางการพัฒนาการทอผ้าไหมของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่น pdf
จิตรลดา แก้วมงคล 67-74
การประยุกต์ใช้มหาสติปัฏฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ pdf
สุชาติ หล้าอภัย 75-92
ศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในธุรกิจเครือข่าย pdf
พระธนกฤต อตฺถกิจฺโจ (กฤดธนาพงษ์) 93-102
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะเชิงพุทธบูรณาการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ pdf
ไพโรจน์ อักษรเสือ 103-116
รูปแบบการสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน pdf
พระมหาสมชัย ปนฺนภาโร (สุกสัก) 117-132
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน ด้วยหลักพุทธธรรม pdf
รตสิรี นาทอง 133-148

บทความวิชาการ (Academic Article)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาองค์การที่ยั่งยืน pdf
ดร.คติยา อายุยืน 149-162
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ pdf
ดร.บุษกร วัฒนบุตร 163-176
นโยบายของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน pdf
ปิยาภรณ์ ลิมโพธิ์ทอง 177-190
ศีลในฐานะเป็นพื้นฐานของมนุษย์ pdf
พวงเพชร ทองหมื่นไวย 191-202
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรัฐกิจ pdf
วรารัตน์ บุญเรืองจักร 203-220
หลักวิชาชีพนักกฎหมายสำหรับทนายความ pdf
วัน สุวรรณพงษ์ 221-240
นโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดกของไทย : ความเท่าเทียมทางสังคม pdf
พระพลากร สุมงฺคโล (อนุพันธ์) 241-254
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมไทย ภายใต้กระบวนทัศน์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา pdf
พระปลัดเกษฎา มหาปญฺโญ (ผาทอง) 255-274
นโยบายสาธารณะ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” pdf
พระธรรมนูญ เพชรเลิศ 275-284
The Importance of Vinaya and Monastic Code: Answer for Secular Reproaches in Thailand pdf
Dr. Niraj Ruangsan 285-296
วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม : วิธีวิทยาการวิจัยแบบที่สาม pdf
ดร.นาคพล เกินชัย 297-314