Vol 16, No 3 (2016)

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การสร้างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ pdf
ชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน 1-12
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน pdf
อ๊อต โนนกระยอม 13-28
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ pdf
ศรีจิตรา ลิขิตเรืองศิลป์ 29-42
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ pdf
ดร.สุรพล พรมกุล, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี, ดร.สุนทร สายคำ 43-50
การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี pdf
วิภาพรรณ อุปนิสากร 43-50
การศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น pdf
ปิติพงษ์ วิริยปิยะ 63-76
การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหม ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น pdf
จีราวัฒน์ มันทรา 77-94
รูปแบบการบริหารเวลาในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ pdf
วิชัย ราชวงศ์ 95-108
รูปแบบการบริหารงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น pdf
พระนนทนากร เชื้อคำฮด 109-120
พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชนชั้นล่าง pdf
พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ. 121-132
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น pdf
ณัชชาภัทร เวียงแสง 133-142
การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น pdf
ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ 143-154
Development of the Learning Management Model of Morality Teaching Monks in the Northeast of Thailand pdf
Asst.Prof.Dr.Vitthaya Thongdee, Dr. Suraphon Promgul, Dr. Niraj Ruangsan 155-166
การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
มยุวรรณ์ มาตรบรรเทา 165-176
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ pdf
พระครูปลัดสุพัฒ ผาสุโก (แก้วประเสริฐ) 177-190
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติ pdf
พระวิสัชนา วรปญฺโญ (พงษ์อาดิต) 191-202

บทความวิชาการ (Academic Article)

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ pdf
พิกุล มีมานะ, ผศ.(พิเศษ) ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์, สนุก สิงห์มาตร 203-216
บทวิเคราะห์ศักยภาพทางการบริหารและแนวทางการพัฒนาเชิงระบบ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา pdf
พระธนาธร ธีรปัญฺโญ 217-228
นโยบายสาธารณะกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ pdf
พระเศกสรรค์ อุทปา 229-240
แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร pdf
ดร.วิเชียร แสนมี 241-252
องค์การและการจัดการสู่ความเป็นเลิศ ของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน) pdf
ถนัต จ่ากลาง, พิชิต แสนเสนา, รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 253-262
การนำนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ไปปฏิบัติ pdf
ไว ชึรัมย์ 263-276
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม จริยธรรม ศาสนา และจารีตประเพณี pdf
พระพลากร สุมงฺคโล (อนุพันธ์) 277-289