คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสารวิชาการธรรมทรรศน์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2560

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความจากภายใน

1. พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิน ทองปั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัส ลีกา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา คล้ายเดช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10. รองศาสตราจารย์ วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
11. อาจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความจากภายนอก

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ บัวสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรหมโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัญญา สะสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. อาจารย์ ดร.ทักษิณาร์ ไกรราช วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม           


ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม2559

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความจากภายใน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิน ทองปั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร แสงใส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. อาจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7. อาจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8. อาจารย์ ดร.ปัญญา คล้ายเดช   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความจากภายนอก

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ           มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย       
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร เกษสังข์            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ มีไธสง             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15. รศ.วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ                         มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16. อาจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม                  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความจากภายใน

1. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รองศาสตราจารย์       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. พระมหาสำราญ กมฺสุทฺโธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย์วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความจากภายนอก

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  
2. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย              มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิตร มหาหิง               มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ             มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุระชัย                  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัตถา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร           มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ภมร ขันธหัตถ์         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ บัวสุข                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คำศรี                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ สุวรรณชัยรบ           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธ์           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา            มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ มีไธสง            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
27. อาจารย์ ดร.ทองแพ ไชยต้นเชือก              มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความจากภายใน

1. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รองศาสตราจารย์       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. พระมหาสำราญ กมฺสุทฺโธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย์วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความจากภายนอก

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   
2. ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย              มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิตร มหาหิง            มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุระชัย                    มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัตถา                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร             มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ภมร ขันธหัตถ์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ บัวสุข                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คำศรี                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ สุวรรณชัยรบ            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธ์              มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา             มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ มีไธสง              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
27. อาจารย์ ดร.ทองแพ ไชยต้นเชือก                  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ