วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 ในระยะแรกทำการเผยแพร่บทความปีละ 1 ฉบับ โดยเปิดรับและเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร e-JODIL จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรตามเลขทะเบียน ISSN 2287-0326 (Online) และได้ปรับกำหนดการออกวารสารเป็น 2 ฉบับตามเกณฑ์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็น 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม จึงเริ่มดำเนินการจัดเรียงฉบับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม อยู่ระหว่างการทดสอบและทดลองใช้ระบบ ThaiJO

2019-07-23

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม อยู่ระหว่างการทดสอบและทดลองใช้ระบบ ThaiJO 2.0 ซึ่งหากระบบพร้อมใช่งานเมื่อใด จะประกาศแจ้งอีกครั้งทาง website นี้ และหากท่านสนใจอ่านบทความ หรือต้องการส่งบทความ ท่านสามารถเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์เดิมของวารสาร http://e-jodil.stou.ac.th

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่บนระบบออนไลน์

2019-07-02

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม สามารถส่งบทความผ่านระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยบทความที่เปิดรับได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2017): กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้ดำเนินการเข้ามาสู่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 แล้วครับ ซึ่งฉบับนี้วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมได้รับการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อยู่ในฐาน 1 การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 ทั้งสองฉบับ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญต่อการคัดสรรบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารอย่างเข้มข้น โดยเน้นบทความที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้อ่าน เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะจุดประกายให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการของประเทศไทยในวงกว้าง อาทิ บทความเรื่องฟินเทค (FinTech) เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เป็นต้น นอกจากนั้น วารสารของเราได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความได้สะดวก และจัดเก็บข้อมูลการเข้าอ่านและการอ้างอิงเนื้อหาของบทความได้อย่างถูกต้องด้วยครับ การดำเนินการที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ที่จะตีพิมพ์บทความ และผ่านบทความเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกองบรรณาธิการต้องของขอพระคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มาจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ครับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2020-01-20

การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, กีรติ ตระการศิริวานิช, ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ

103-117

ดูเล่มทุกฉบับ

Online ISSN: 2287-0326