วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Humanities and Social Sciences)

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) จัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป: เปิดรับบทความ ประจำปี....

 
เปิดรับบทความ ประจำปี....  
Posted: 2017-04-05
 
More Announcements...

Vol 12, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

สภาวะสมัยใหม่และความเสี่ยง: มุมมองทางสังคมวิทยา pdf
เชษฐา พวงหัตถ์ 9-38
States and Problems of English Teaching Management in Chinese Foundation Schools in Three Southernmost Provinces of Thailand pdf
Suriyong Limsangkass, Nattayaporn Worasaktayanan, Jaruwan Nuchuay 39-75
ครอบครัวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานีในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางประชากร pdf
อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต 77-121
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยการบูรณาการเชิงเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ pdf
อารีย์ ธรรมโคร่ง 123-146
ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรทำจากในสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง : กรณีศึกษาชุมชนขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
พรไทย ศิริสาธิตกิจ 147-192
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน pdf
อนุกูล ตันสุพล 193-221
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา pdf
ประพัทธ์ แกลงกระโทก, ธัชชัย ปิตะนีละบุตร, อิศราวุธ อ่อนน้อม 223-249
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการทางสังคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ pdf
จตุพร จุ้ยใจงาม 251-277
เสียงตะโกนอันเงียบงัน สีแดง เลือดและน้ำตาใน ‘สถานการณ์ฉุกเฉิน’ pdf
นันดา การแข็ง 228-234