วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Humanities and Social Sciences)

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) จัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้าง

Indexed in tci

Announcements

 

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป: เปิดรับบทความ ประจำปี....

 
เปิดรับบทความ ประจำปี....  
Posted: 2017-04-05
 
More Announcements...

Vol 13, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560


Cover Page