วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Economics and Business Administration Journal Thaksin University)

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Economics and Business Administration Journal Thaksin University)

Announcements

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย  
Posted: 2016-01-01
 
More Announcements...

Vol 9, No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559


Cover Page