วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Economics and Business Administration Journal Thaksin University

ISSN     1905-2421 (Print)
ISSN     xxxx-xxxx (Online)
 
Last updated      15 November 2018

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2016-01-01

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย

Vol 9 No 1 (2016): มกราคม - มิถุนายน 2559

Published: 2016-03-02

บรรณาธิการแถลง

พินิจ ดวงจินดา
View All Issues