วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Economics and Business Administration Journal Thaksin University

ISSN     1905-2421 (Print)
ISSN     2651-1592 (Online)
 
Last updated      26 November 2018

Call for Papers

2019-05-23

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจรูปแบบ E-Journal

Vol 10 No 2 (2018): July - December 2018

Published: 2019-01-21

Editorial

อรจันทร์ ศิริโชติ
View All Issues