วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (Economics and Public Policy Journal)

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 (ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2559) มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 7, No 14 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

Real Estate Investment Trust in Thailand pdf
Kulab Jamar 1-12
The Assessment of Thailand’s Investment Protection Regime in Connection with Its Prospective Participation in the Trans-Pacific Partnership Agreement pdf
Wanaporn Techagaisiyavanit, Buraskorn Torut 13-34
Economic and Financial Structure Influenced by Negative Interest Rates Policy pdf
Jonas Kunze 35-57
Scenario Investment Plan for Thai Generation Y pdf
Benyapa Kittikongnopakorn 58-76