วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (Economics and Public Policy Journal)

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 (ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2559) มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6, No 12 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การวิเคราะห์ความผันผวนทางการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน pdf
นวลละออ อานามวัฒน์ 1-24
การศึกษาของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสรรโควตาโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับร้านช่องทาง ด้วยแบบจำลองโทบิท (Tobit Model) กรณีศึกษา ช่องทางการจัดจำหน่ายร้าน xxx pdf
ชินพัฒน์ เงินส่งเสริม, พงศา พรชัยวิเศษกุล 25-40
Income Inequality by Income Sources and Effects of Government Transfer: Evidence from Thailand pdf
Direk Patmasiriwat 41-62