Publication Ethics

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) ผู้นิพนธ์ต้องดำเนินการดังนี้

 • 1.รับรองว่าผลงานที่ส่งมาเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 • 2.รายงานผลการวิจัยที่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และรับผิดชอบความคิดเห็นหรือข้อสรุปในบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
 • 3.หากมีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในผลงานตัวเอง ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น รวมทั้งจัดทำรายการอ้างท้ายบทความ
 • 4.เขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน “คำแนะนำผู้แต่ง”
 • 5.ชื่อที่ปรากฎอยู่ในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการวิจัยจริง
 • 6.ระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัย (ถ้ามี)

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors) บรรณาธิการต้องดำเนินการดังนี้

 • 1.พิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • 2.ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 • 3.ตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความ โดยพิจารณาให้สอดล้องกับนโยบายของวารสาร
 • 4.ไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเนื่องจากความสงสัยหรือไม่แน่ใจในเนื้อหาของบทความ ควรให้ผู้นิพนธ์แสดงหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
 • 5.ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และคณะผู้บริหาร
 • 6.ตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมที่น่าเชื่อถือ
 • 7.หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องติดต่อผู้นิพนธ์หลักเพื่อขอคำชี้แจงที่จะนำมาประกอบการพิจารณาการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) ผู้ประเมินบทความต้องดำเนินการดังนี้

 • 1.รักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)
 • 2.หลังจากได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร ผู้ประเมินบทความต้องตระหนักว่าตนเองจะไม่ประเมินบทความที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้
 • 3.ประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญของตนเองภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว
 • 4.หากพบว่าบทความที่ประเมินคัดลอกผลงานของผู้อื่น และขาดการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที

ปรับปรุงจาก

https://www.publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf

โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)