Focus and Scope

วัตถุประสงค์

        วารสารศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อ

        (1) เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

        (2) เป็นศูนย์กลางในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาศาสตร์ด้านการศึกษาในสังคมไทย

        (3) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

ขอบเขต

        ขอบเขตเนื้อหาของบทความที่เผยแพร่ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

        - หลักสูตรและการสอน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การสอนภาษาไทย การศึกษาคณิตศาสตร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี และการสอนภาษาต่างประเทศ

        - การบริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา อุดมศึกษา และธุรกิจและอาชีวศึกษา

        - วิจัยทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา สถิติและสารสนเทศการศึกษา

        - เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

        - การศึกษาตลอดชีวิต ได้แก่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ การศึกษาตามอัธยาศัย

        - จิตวิทยา การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การแนะแนว และจิตวิทยาการศึกษา

        - ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้แก่ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา

 

นโยบายด้านลิขสิทธิ์

        ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในบทความต่างๆ ที่เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ให้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความนั้นๆ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

        บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจำนวน 2 ท่านต่อบทความ โดยใช้ระบบ Double-Blind Peer Review ทั้งนี้กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

        บทความ เนื้อหา และข้อมูล ฯลฯ ในวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช