ปิดระบบการรับบทความ
วารสารฯ จะเปิดรับบทความช่วง เดือนมกราคม - เมษายน  และกรกฎาคม - ตุลาคม