สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชริเริ่มจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีลักษณะเป็นวารสารประมวลบทความทางวิชาการ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2547 และในปี พ.ศ. 2548 สาขาวิชาได้จัดทำวารสารทางวิชาการของสาขา โดยนำเกณฑ์ของ สกอ. มาศึกษา และตั้งชื่อว่า “วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.”
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
                     (1) เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
                     (2) เป็นศูนย์กลางในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาศาสตร์ด้านการศึกษาในสังคมไทย
                     (3) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

ปิดระบบการรับบทความ

2018-11-25

ปิดระบบการรับบทความ
วารสารฯ จะเปิดรับบทความช่วง เดือนมกราคม - เมษายน  และกรกฎาคม - ตุลาคม 

Vol 11 No 1 (2018): January - June

Published: 2018-06-28

A Synthesis of Educational Status of Japanese Philosophy in Thailand

สรายุทธ เลิศปัจฉิมนันท์

1 - 17

Decoding Sufficiency Economy Theory into Teaching Thinking Skills

นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

350 - 353

View All Issues