สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชริเริ่มจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีลักษณะเป็นวารสารประมวลบทความทางวิชาการ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2547 และในปี พ.ศ. 2548 สาขาวิชาได้จัดทำวารสารทางวิชาการของสาขา โดยนำเกณฑ์ของ สกอ. มาศึกษา และตั้งชื่อว่า “วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.”
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
                     (1) เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
                     (2) เป็นศูนย์กลางในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาศาสตร์ด้านการศึกษาในสังคมไทย
                     (3) เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

Vol 12 No 2 (2019): July - December

Published: 2020-01-02

The Development of 5-Step Learning Activity Management Model for Enhancing Public Mind Attribute of Students in the Bachelor of Education Program, Phra Nakhon Rajabhat University

ศุภวรรณ์ เล็กวิไล, ดวงเดือน เทศวานิช, อารีย์ รังสิโยภาส

29 - 40

Development of Indicators for Instructors’ Core Competency in Increasing Graduation of Graduate Students in the School of Educational Studies, Sukhothai Thammatirat Open University

บุญศรี พรหมมาพันธุ์, สุขอรุณ วงษ์ทิม, กุลชลี จงเจริญ

103 - 117

The Operation for Student’s Desirable Characteristics Development Based on Tzu Chi’s Humanities Approach: A Case Study of Chiang Mai Tzu Chi School

พรนภา ลือตาล, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, รัตนา ดวงแก้ว

144 - 154

An Evaluation of the Master of Education Program in Curriculum and Instruction (Revised Program), B.E. 2556, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University

ดรุณี จำปาทอง, วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, เพชรผ่อง มยูขโชติ, สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก, องอาจ ซึมรัมย์, วรรณา บัวเกิด, ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์, อรุณี หรดาล, อารีรักษ์ มีแจ้ง, ชนิพรรณ จาติเสถียร

178 - 191

View All Issues