ข่าวประชุมวิชาการ: EDUCA2013

ขอเชิญรวมนําเสนอผลงานวิจัย“EDUCA ๒๐๑๓ Teacher Professional Development: Strong Performers and SuccessfulReformers”ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall ๙) อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานครวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖จัดโดยฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา