วารสารคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบทความ

2019-04-24

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ ๑ โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม) ของทุกปี