ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จัดทำขึ้นในแบบรูปเล่มและสื่อออนไลน์ นำเสนอบทความจากสาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

Print ISSN: 0859-5127  Online ISSN: 2586-9345

Vol 20 No 2 (2018): เมษายน - มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-29

เทคนิคทางโฟโตเมทรีด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับรายวิชาเคมีระดับปริญญาตรี; SMART PHONE PHOTOMETRY FOR UNDERGRADUATE CHEMISTRY COURSES

สุธิตา ประดับ (Sutita Pradub), ทัดดาว เทพทิตย์ (Taddaw Teptit), วีรมลล์ ไวลิขิต (Veeramol Vailikhit)

233-240

View All Issues

Indexed in tci กลุ่มที่ 1  ค่า Thai-Journal Impact Factors = 0.189 ประจำปี 2559 (31 ส.ค. 60)