ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จัดทำขึ้นในแบบรูปเล่มและสื่อออนไลน์ นำเสนอบทความจากสาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ใช้ระบบ Double – blind peer review กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

Print ISSN: 0859-5127  Online ISSN: 2586-9345

Vol 21 No 3 (2019): กรกฎาคม - กันยายน 2562

Published: 2019-08-13

การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการจัดการกีฬาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT FOR SPORT PROMOTION IN RAJABHAT UNIVERSITIES)

พิเชฐ สยมภูวนาถ (Pichet Sayomphuvanart), ปัญญา สังขวดี (Panya Sungkawadee), นิธิเดชน์ เชิดพุทธ Nitidej Sertbudra, ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ (Taweesak Sawangmek)

212-225

ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไทย (PROPOSED POLICY OF STRATEGY FOR THAI EDUCATION)

ศิริชัย กาญจนวาสี (Sirichai Karnjanawasri), ชญาพิมพ์ อุสาโห (Chayapim Usaho), กิตติ อมตชีวิน (Kitti Amatacheewin), สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ (Suphot Koedsuwan), สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร (Siwachoat Srisuttiyakorn)

285-298

View All Issues

Indexed in tci กลุ่มที่ 1  ค่า Thai-Journal Impact Factors = 0.162 ประจำปี 2560 (21 ก.ย. 61)