ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารระดับชาติที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ โดยเน้นด้านบริหารและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review)จากในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

Vol 19 No 3 (2017): กรกฎาคม - กันยายน 2560

Published: 2017-10-07

กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

สารบัญ (Content)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาผ่านประสบการณ์แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

อมรรัตน์ วัฒนาธร (Amornrat Wattanatorn), สันติ บูรณะชาติ (Santi Buranachart), เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ (Ketsaraphan Punsrigate Khongjaroen), วิลาวัลย์ สมยาโรน (Wilawan Somyaron), เมทิกา เลิศปฐมา (Matika Lerdpathama)

34-49

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชัชวาลย์ บัวริคาน (Chutchawarn Buarikan), อาพันธ์ชนิต เจนจิต (Apunchanit Jenjit), เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (Vetcharit Angganapattarakajorn)

91-102

การพัฒนาแบบวัดความสุขของผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก

สำอางค์ สุดสอาด (Samarng Sudsaad), สมศักดิ์ ลิลา (Somsak Lila), สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ (Surin Sutthitatip)

103-117

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กนิษฐ์ฎา แก้วจินดา (Kanidda Kaewjinda), ฉลอง ชาตรูประชีวิน (Chalong Chatruprachewin)

118-132

การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการประเมินโครงการ ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

นฤมล เอกธรรมสุทธิ์ (Naruemon Ekthamasut), สายฝน วิบูลรังสรรค์ (Saifon Vibulrangson), อรุณี อ่อนสวัสดิ์ (Arunee On-sawad)

164-179

รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก

วิรัตน์ เกตุเรือง (Wirat Ketauang), สุกัญญา แช่มช้อย (Sukanya Chaemchoy), ฉลอง ชาตรูประชีวิน (Chalong Chatrupracheewin)

313-328

การพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา เรื่อง เมืองพัทยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สกุลวัฒน์ รัชนีกร (Sakulawat Ratchaneekorn), สภณภัทร ศรีแสงยงค์ (Saponnapat Srisanyong), สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (Sadayu Teeravanittrakul)

329-342

View All Issues

Indexed in tci กลุ่มที่ 1  ค่า Thai-Journal Impact Factors = 0.189 ประจำปี 2559 (31 ส.ค. 60)