ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จัดทำขึ้นในแบบรูปเล่มและสื่อออนไลน์ นำเสนอบทความจากสาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ใช้ระบบ Double – blind peer review กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

Print ISSN: 0859-5127  Online ISSN: 2586-9345

Vol 21 No 4 (2019): ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2019-10-09

การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการบริหารงานวิจัย สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน (THE DEVELOPMENT OF THE ELEMENTS AND INDICATORS OF RESEARCH MANAGEMENT FOR PRIVATE UNIVERSITIES)

กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร (Kanyarat Umumporn), น้ำผึ้ง อินทะเนตร (Nampueng Intanate), สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (Somsak Phuvipadawat), และฤตินันท์ สมุทร์ทัย (Ruetinan Samuttai)

60-78

View All Issues

Indexed in tci กลุ่มที่ 1  ค่า Thai-Journal Impact Factors = 0.162 ประจำปี 2560 (21 ก.ย. 61)