ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จัดทำขึ้นในแบบรูปเล่มและสื่อออนไลน์ นำเสนอบทความจากสาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

Vol 20 No 1 (2018): มกราคม - มีนาคม 2561

Published: 2018-03-15

การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กิตติมา พันธ์พฤกษา (Kittima Panprueksa), วิโรฒน์ ชมภู (Wirote Chompoo), ศาณิตา ต่ายเมือง (Sanita Taimuang), ลักษณ์มงคล ถาวรณา (Luckmongkol Thawornna), ชัชวาล พูลสวัสดิ์ (Chatchawan Poonsawad), สิริลักษณ์ แสงจันทรา (Sirilak Saengchantra)

12-24

การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ

จุฬาภา ไกรเกษ (Jurapa Kraiket), รุจโรจน์ แก้วอุไร (Rujroad Kaewurai)

38-48

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยใช้การไตร่ตรองการสอนและสารนิทัศน์

เทิน สีนวน (Thoen Seenuan), พัชรี ผลโยธิน (Pacharee Phonyotin), วรรณ์ดี แสงประทีปทอง (Vandee Sangprateeptong), อรชา ตุลานันท์ (Oracha Tulananda)

61-74

ทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านนิทานร่วมกัน

ศุภมาส จิรกอบสกุล (Suphamas Jirakobsakoon), สุทธาภา โชติประดิษฐ์ (Suttapha Chotpradit), สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์ (Saphonnapat Srisanyung)

184-195

การพัฒนารูปแบบการบริหารการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาประถมศึกษาเอกชน

อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์ (Anusit Sukarochana), วิทยา จันทร์ศิลา (Vithaya Jansila), สำราญ มีแจ้ง (Samran Mejang), ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์ (Tamronglak U-nakarin)

222-231

ภาวะผู้นำสำหรับศตวรรษที่ 21

วิโรจน์ สารรัตนะ (Wirot Sanrattana), พระครูสุธีจริยวัฒน์ (Phrakrusutheejariyawat), พระครูธรรมาภิสมัย (Phrakrudhammapismai), พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ (Phramahasuphachai Subhakicco), พระณัฐวุฒิ สัพโส (Phranatthawut Sabphaso), วิทูล ทาชา (Witoon Thacha)

261-271

View All Issues

Indexed in tci กลุ่มที่ 1  ค่า Thai-Journal Impact Factors = 0.189 ประจำปี 2559 (31 ส.ค. 60)