ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จัดทำขึ้นในแบบรูปเล่มและสื่อออนไลน์ นำเสนอบทความจากสาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ใช้ระบบ Double – blind peer review กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

Print ISSN: 0859-5127  Online ISSN: 2586-9345

Vol 21 No 1 (2019): มกราคม - มีนาคม 2562

Published: 2019-03-11

รูปแบบการบริหารคุณภาพการฝึกภาคปฏิบัติทางคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาลในโรงพยาบาล (THE MODEL OF QUALITY MANAGEMENT IN CLINICAL TRAINING FOR NURSING STUDENTS AT HOSPITALS)

พินนะลัทธก์ ฉัตรชัยเดช (Pinnarat Chatchaidet), ฉลอง ชาตรูประชีวิน (Chalong Chatruprachewin), ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์ (Tamronglak U-nakarin)

142-155

View All Issues

Indexed in tci กลุ่มที่ 1  ค่า Thai-Journal Impact Factors = 0.162 ประจำปี 2560 (21 ก.ย. 61)