วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับประจำปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

Main Article Content

Thitiya Bongkotphet

Abstract

ฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัยและบทความวิชาการจากสาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และรายงานพิเศษ รวมทั้งสิ้น 28 บทความ ซึ่งเป็นบทความทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งนี้เป็นบทความวิจัยเป็นส่วนใหญ่ วารสารฉบับนี้ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล สำหรับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งเป็นการรวมตัวของวารสารใน ASEAN เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมผลงานการตีพิมพ์และการอ้างอิงจากวารสารของประเทศสมาชิกอาเซียน บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ดังกล่าวข้างต้น จึงต้องแปลรายการอ้างอิงในเนื้อความและบรรณานุกรมที่เป็นภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ (Editorial)