Vol 19, No 2 (2017)

เมษายน - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทบรรณาธิการ (Editorial)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร pdf
ธิติยา บงกชเพชร PDF

สารบัญ (Content)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร pdf
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร PDF

บทความวิจัย (Research Articles)

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและชายขอบภูมิภาคตะวันตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดตาก pdf
ดิเรก มั่นเมือง, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม 1-11
ตัวแบบพยากรณ์โอกาสในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา pdf
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์, เขมิกา อุระวงค์, รุซน่า หมัดอะดั้ม, สุมา หมัดอะดั้ม 12-24
การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึมและการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรักติวิซึมร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 pdf
ณัฐธิดา เยาวลักษณ์โยธิน, ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ 25-39
การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาสัมมนาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนิสิตปริญญาตรี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยกับการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย pdf
วิภาดา พินลา, วิภาพรรณ พินลา 40-53
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามแนวคิดปริสีมาที่สาม pdf
สุทธิพงศ์ บุญผดุง 54-70
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น pdf
มนตรี วงษ์สะพาน 71-82
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีเหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 pdf
ศิวพร ศรีจรัญ, ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ 83-94
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 pdf
วรรณพร ยิ้มฉาย, นพมณี เชื้อวัชรินทร์, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ 95-107
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สมุทรสาคร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
นิธิโรจน์ เกษมีฤทธิ์ขจร, ภูฟ้า เสวกพันธ์ 108-119
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามระดับการวิเคราะห์ เรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ pdf
อารฝัน บากา, สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ 120-133
ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนามโนทัศน์ เรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 pdf
จิราภรณ์ หล้าน้อย, พัทธมน แสงอินทร์, สิรินภา กิจกื้อกูล 134-144
ผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก วิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี pdf
พิพัฒน์ อัฒพุธ, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, ดิเรก ธีระภูธร 145-154
การพัฒนาชุดการสอนด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 pdf
ภูวภัสสร์ อินอ้าย, วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, พิชญาภา ยวงสร้อย 155-166
การพัฒนาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ pdf
กิตติญา แสนประสิทธิ์, จุไรรัตน์ อาจแก้ว, จุฑามาส ศรีจำนงค์ 167-175
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา pdf
วศินี รุ่งเรือง, ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 176-188
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร pdf
ทะเนศ วงศ์นาม, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ 189-201
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้และการจัดการเรียนรู้ STEM EDUCATION เพื่อเสริมสร้างการรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 pdf
รักษ์ศิริ จิตอารี, วิจิตร อุดอ้าย, วารีรัตน์ แก้วอุไร 202-213
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับแรงงานไทย pdf
ศศิธ์อร บุญวุฒวิวัฒน์, อมรรัตน์ วัฒนาธร 214-229
รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน pdf
ศานติกรศิ์ วงค์เขียว, อนุชา กอนพ่วง 230-244
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่มีต่อทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
สุนีย์ ค่ำควร, คงรัฐ นวลแปง, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 245-259
รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา pdf
สุพล จันต๊ะคาด 260-272
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL-PLUS จากสื่อเอกสารจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 pdf
อนิวรรต พิภพวงศ์ไพศาล 273-288
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำคิว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 pdf
อรพรรณ์ แก้วกันหา, จุฑามาส ศรีจำนงค์, จุรีรัตน์ ประวาลลัญฉกร 289-304
การพัฒนาการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบโครงการที่เน้นการคิดแก้ปัญหา pdf
อรอนงค์ เดชโยธิน, อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, ไพฑูรย์ สุขศรีงาม 305-317
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยสำหรับครูที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชาที่สอน pdf
อำนาจ เกษศรีไพร, วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล 318-331

บทความวิชาการ (Academic Articles)

ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบลุ่มลึกและแบบผิวเผิน pdf
ประสาท อิศรปรีดา, ธีรประภา ทองวิเศษ 332-343
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากับการพัฒนาครูไทยในยุคดิจิตอล pdf
รักษิต สุทธิพงษ์ 344-355