วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ นิสิต คณาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ ผลงานวิชาการที่รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ มีคุณลักษณะต่อไปนี้ บทความ บทความวิจัย บทความ ปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และ ไม่อยู่ ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจาก ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Vol 32 No 2 (2017): ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

Published: 2017-08-29

บรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับท ปกใน 32-2

กองบรรณาธิการ-eng_32-2

กองบรรณาธิการ-eng_32-2 กองบรรณาธิการ-eng_32-2

บรรณาธิการแถลง

รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์

สารบัญปีที่ 32 ภาษาไทย

สารบัญปีที่ 32 ภาษาไทย สารบัญปีที่ 32 ภาษาไทย

สารบัญภาษาอังกฤษ

สารบัญปีที่ 32 ภาษาอังกฤษ

ความสามารถของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 The ability Grade 5 Student's Scientific Method

บาซีเราะห์ เจ๊ะมะ, ปิยนันท์ พนมรักษ์, พิศาล แสนโยชน์, มุนินทร์ นาคพล, ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

41-44

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน Grade 6 Students’ Analytical Thinking Skill in Concept of Substance in Daily Life

จันทิมา สำราญรื่น, เพชรนภา อัตเส็น, ศุภรัตน์ ตั้งมั่น, สุทาพร เสริฐบุตร, ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ

45-48

View All Issues

b1_300b2_300b1_301_300