ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (2561): วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ปีที่ 2561
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 33(3) 2561

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ความรู้แนวคิดทางการศึกษา ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมให้นิสิต อาจารย์ นักการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม
3. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-01

ฉบับเต็ม

ดูเล่มทุกฉบับ