วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 029428264, 029428200 ต่อ 1860

ผู้ดูแลหลักของวารสาร

Methinee Wongwanich Rumpagaporn

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางธนพร ยอดชมยาน
โทรศัพท์ 0-2942-8200 ต่อ 1849, 18