เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

ผลงานทางวิชาการที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาวขนาดเอ 4 หน้าเดียว ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 

    ผลงานวิชาการทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้

 1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู่เขียน (ครบทุกคน) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด และตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนครบทุกคน
 3. สถานที่ติดต่อของผู้เขียนครบทุกคน
 4. ชื่อเรื่องประจําหน้า (running title) หรือชื่อเรื่องย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. ค่าพิจารณาตีพิมพ์ 2,000 บาท

    ส่วนผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการจะต้องมีบทสรุป (Summary) ความประมาณ 1 ย่อหน้า ส่วนบทความวิจัยต้องมีบทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 200 คํา ท้ายบทคัดย่อให้ผู้เขียนกําหนดคําสําคัญ (keywords) สําหรับทําดรรชนี 6 คํา เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และให้จัดโครงสร้างของบทความวิจัยตามลําดับดังนี้คือ บทนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษาอภิปรายผลสรุป/ ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ไม่ควรเกิน 10-12 หน้า 
    ถ้าหากมีตารางหรือรูปประกอบ ต้องแยกออกจากเนื้อเรื่องหน้าละรายการรูปถ่ายอาจเปนภาพ สไลด์ ภาพสี ภาพขาวดําก็ได้ แต่ต้องมีความชัดเจน (มี contrast สูง) ภาพวาดควรวาดด้วยหมึกอินเดีย หรือพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์

Reference Format

    กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม – ปี (author – date in – text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่งของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นระบุเลขหน้า ของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้หากต้องการ และให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (referenceโดยการรวบรวม รายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามลําดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทย หรือสําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA Psychological Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงดังนี้

 1. หนังสือ
  ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์.
  พรพิมล ตรีโชติ. 2542. ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 2. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง
  ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ฉบับพิมพ์, หน้าที่ปรากฏบทความ). สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์.
  เสรี ลีลาภัย. 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกําลังพัฒนาและสถานการณ์ในประเทศไทย. ใน     ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ). 1999. จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย (หน้า 90-141).     กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 3. บทความในวารสาร
  ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ลํ าดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร.
  พุทธชาด โปธิบาล และธนานันท์ ตรงดี. 2541. สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น.
     วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 4 (2), 167-187.
 4. สารสังเขปจากฐานข้อมูล CD-ROM
  ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ (ซีดี-รอม), ชื่อวารสาร, ปีที่ (ลําดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร, สารสังเขปจาก: ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการสืบค้น