19-21 กรกฎาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดประชุมบริการวิชาการระดับชาติ