กระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในกระบวนวิชา CEE2205 (ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก) Learning Process of Creativity-Based Learning (CBL) in the CEE2205 (Creativity for Children) Course

  • สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในกระบวน
วิชา CEE2205 (ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก) 2) เพื่อ
ประเมินผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ
ทำงานกลุ่ม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในการ
เรียนกระบวนวิชา CEE2205 (ความคิดสร้างสรรค์สำหรับ
เด็ก) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา CEE2205 (ความคิด
สร้างสรรค์สำหรับเด็ก) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
และสามารถเข้าเรียนวิชานี้ได้ตลอดภาคเรียนไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จำนวน 72 คน
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จาก
การประเมินระหว่างเรียนและการสอบวัดผลปลายภาค
เรียน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสอบผ่าน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับปานกลาง – ดีมาก (3.51-5.00) ผลการทำ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดทุกด้าน และการประเมินกระบวนการ
ทำงานกลุ่มของนักศึกษาพบว่ามีการปฏิบัติกิจกรรมครบทุก
ขั้นตอนอยู่ในระดับปานกลาง – ดี (3.51-4.50)
คำสำคัญ: การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม ความพึงพอใจ
Abstract
The purposes of this research were 1) to
study the learning achievement of students by
learning process of Creativity-Based Learning (CBL)
in the CEE2205 (Creativity for Children Course);
2) to study the students' satisfaction towards to
the learning process of Creativity-Based Learning
(CBL) in the CEE2205 (Creativity for Children), and
3) to evaluate creative works and working group
process. The samples were seventy-two
bachelor’s degree students that enrolled the
CEE2205 course in the first semester of the
academic year 2016, and their attendances
throughout the semester not less than 80% of
all study time.
The research results revealed that: learning
achievement from assessment between studying
and final examination the students passed the
exam through 72 students, that’s 100 percent.
The result of creative evaluation was moderate
to very good (3.51-5.00). The students' satisfaction
towards to the learning process of Creativity-
Based Learning (CBL) was the most satisfied in all
sides, and evaluation of working group process
revealed that all activities were carried out at
moderate to good (3.51-4.50).
Keywords: Creativity-Based Learning (CBL),
Creative thinking, Group process, Satisfaction

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
เผยแพร่แล้ว
2017-08-29